Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting Reünistencommissie Peellandcollege Artikel 1. Aanduiding partijen In deze voorwaarden worden oud-leerlingen en (oud-)medewerkers van Pius XII en Peelland College Deurne aangeduid als‘reünisten'. In deze voorwaarden wordt de Stichting Reünistencommissie Peellandcollegeaangeduid als ‘de stichting' evt handelend onder: Reüniecommissie Peelland College Deurne; PCD-reünie. Artikel 2.  De stichting Bestuur - P. Geboers, voorzitter - A.Maas, […]

Algemene voorwaarden Stichting Reünistencommissie Peellandcollege

Artikel 1. Aanduiding partijen

In deze voorwaarden worden oud-leerlingen en (oud-)medewerkers van Pius XII en Peelland College Deurne aangeduid als‘reünisten'.
In deze voorwaarden wordt de Stichting Reünistencommissie Peellandcollegeaangeduid als ‘de stichting' evt handelend onder: Reüniecommissie Peelland College Deurne; PCD-reünie.

Artikel 2.  De stichting

Bestuur

- P. Geboers, voorzitter
- A.Maas, penningmeester
- J. Engels, lid digitale zaken
- T.Goossens, lid contact school
Bestuursleden verrichten hun activiteiten onbezoldigd.

Contactgegevens
Postadres: Vloeieindsedreef 5,  5753 SM Deurne
Emailadresinfo@pcd-reunie.nl
URL: https://pcd-reunie.nl

Registratie
KvKnr  17174464
IBAN NL25 RABO 0337 5933 61

Artikel 3. Doel en totstandkoming van de overeenkomst

Doel van de stichting:
Het periodiek organiseren van een reünie voor oud-leerlingen en (oud-)medewerkers van Pius XII en Peelland College Deurne (PCD).
Bij aanmelding en betaling door een reünist wordt deze geacht een overeenkomst tot deelname aan de reünie te zijn aangegaan conform de voorwaarden die de stichting aan deelname stelt.

Artikel 4. Toepasselijkheid voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op door de stichting gedane aanbieding, op reacties van de reünist en op door de stichting met de reünist gesloten overeenkomsten, één en ander in de aller ruimste zin des woords, hierna te noemen: ‘activiteit(en)'.

Verwijzing van de reünist naar eigen voorwaarden wordt door de stichting niet aanvaard, tenzij zulks – voor elk geval afzonderlijk – uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 5. Prijs en betaling

De stichting heeft geen commerciële doeleinden. Financiële middelen zullen enkel en alleen worden aangewend voor bovengenoemd doel.
De door de stichting berekende prijs is voor de betreffende activiteit zijnde de komende reünie. Als blijkt dat de stichting alsnog omzetbelasting verschuldigd is, is de stichting gerechtigd deze omzetbelasting aan de reünist in rekening te brengen.

Betaling door de reünist geschiedt gelijktijdig met zijn/haar aanmelding.
Reünisten kunnen zich aanmelden en betalen voor de volgende reünie van 21 september 2024 via de website www.pcd-reunie.nl gedurende de daartoe door de stichting aangegeven periode.

Bij aanmelding via de website betalen reünisten € 12,50.
Zonder deze aanmelding betalen zij op 21 september €20,- contant en gepast aan de kassa.

Artikel 6. Vertrouwelijke informatie

De stichting en haar bestuursleden verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van de reünist heeft verkregen en waarvan zij weet dan wel redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden.
Een en ander, tenzij de stichting ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en de stichting zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.

De stichting zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de reünist ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

De stichting staat er voor in dat personen (gastdocenten, vrijwilligers) die onder haar supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.

Voor de website wordt gebruik gemaakt van cookies enkel voor statistische doeleinden.

Het is de stichting toegestaan te publiceren over de door haar verrichte activiteiten en werkzaamheden alsmede om methodes, (deel)analyses e.d. te hergebruiken, mits de privacy van de reünist hierbij gewaarborgd blijft.

Artikel 7. Niet toerekenbare tekortkomingen (overmacht)

Indien de stichting door omstandigheden, opgekomen buiten de schuld en risicosfeer van de stichting, na het sluiten van de overeenkomst verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is de stichting bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Indien de stichting door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Bij annulering van de reünie geldt het volgende:
De stichting heeft het recht de reünie te annuleren bijvoorbeeld als er onvoldoende deelnemers zijn. Reünisten hebben het recht op terugbetaling van het volledige aan de stichting betaalde bedrag. Dit bedrag wordt binnen twee weken door de stichting op het rekeningnummer waarvandaan de betaling heeft plaatsgevonden teruggestort.

Artikel 8. Annulering door de reünist

Annulering door de reünist dient schriftelijk (via e-mail aan het mailadres van het bestuur) te gebeuren.

Na annulering door de reünist, nadat tussen partijen de overeenkomst tot stand is gekomen, zullen door de stichting aan de reünist kosten in rekening kunnen worden gebracht.

De reünist is bevoegd bij zeer dwingende (bv familiaire of medische) redenende overeenkomst te ontbinden. In geval de reünist reeds voor de reünie betaald heeft en deze nog niet is geweest, zal de stichting binnen een termijn van twee weken de betaling terugstorten op de rekening van de reünist.

Behoudens het bepaalde in artikel 6 laat nalatigheid van de reünist ter zake van het gebruikmaken van de activiteiten van de stichting zijn betalingsverplichting onverlet.

In overige gevallen zal restitutie, en na afmelding op of na 1 september 2024 slechts 50% betreffen. Dit ivm organisatiekosten.

Artikel 9. Wederprestatie

Met de ingelegde aanmeldingsopbrengst wordt de organisatie van de reünie t.g.v. 65-jarig bestaan PCD 2024 op 21 september bekostigd.

Behalve toegang ontvangen de reünisten een reüniedagprogramma en consumptiebonnen.

Artikel 10. Copyright en Privacy

Onder geen voorwaarden zullen gegevens uit cookies of persoonlijke gegevens van reünisten worden aangeboden aan derden noch met, nog zonder betaling.

Op de website wordt -voor vergroting vn de herkenbaarheid- gebruik gemaakt van (evt oude) logo’s van Peelland College Deurne.

Foto’s worden geplaatst met toestemming van degenen die de foto’s gemaakt hebben.

Foto’s die gemaakt worden tijdens de aanstaande reünie zullen op de website geplaatst worden op één of meerdere pagina’s die beveiligd zijn met een wachtwoord. Dit wachtwoord wordt alleen ter beschikking gesteld aan reünisten die zich hebben aangemeld en hebben betaald voor de komende reünie.

Overige voorwaarden ten aanzien van het gebruik van foto’s zijn beschreven in het privacyreglement.

Reünisten mogen gepubliceerde foto’s kopieren/downloaden voor privégebruik in huiselijke kring. Zij mogen deze niet herpubliceren langs enige weg.

De volgende rechten worden hiermee niet gewijzigd en blijven dus van kracht:
✓Octrooirechten en merkrechten.
✓De rechten van anderen, ofwel op onderdelen van deze website ofwel op de wijze waarop de website wordt gebruikt, zoals het portretrecht of privacyrecht.

Voorts verwijzen wij naar de pagina ‘Privacyverklaring’ op de website van de stichting.

Artikel 11. Klachtenprocedure

Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op door de stichting verzorgde activiteiten, publicatie van foto’s of op facturen van de stichting, moeten bij de stichting worden ingediend zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, mede om de stichting in staat te stellen de gegrondheid van de oorzaak van de klachten na te trekken en actie ter correctie mogelijk te maken.

Reünisten die niet tevreden zijn over de verrichte werkzaamheden van de stichting kunnen dit melden bij het bestuur van de stichting via het emailadres info@pcd-reunie.nl.

De ontvangst van de klacht wordt binnen drie werkdagen via email bevestigd met uitzondering van schoolvakantie zoals vastgesteld door de overheid. Dan geldt een termijn van drie werkdagen vanaf de eerste werkdag na de vakantie.

De reünist ontvangt binnen twee weken na ontvangst van de klacht reactie op de klacht.

Artikel 12. Wet ‘Koop op afstand’

De aanmelding van een reünist voor de reünie kan binnen 14 dagen na aanmelding ongedaan gemaakt worden via het e-mailadres info@pcd-reunie.nl

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Het bestuur van de stichting spant zich in om aan vigerende wet- en regelgeving te voldoen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen met de bank, (gevolg)schade voor handelen van reünisten of anderen.

Ook kunnen geen rechten worden ontleend aan foute informatie als gevolg van duidelijke vergissingen.

Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld, is de stichting niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan.

Artikel 14. Geschillen

Op alle door de stichting gesloten overeenkomsten en eventueel nadere, ten uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij anders overeengekomen.

Deze algemene voorwaarden zijn door het bestuur geaccordeerd op 15 februari 2024.